Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις Δημοσίων Υπαλλήλων υποστήριξης κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού έργου

Πέμπτη, 19 Φεβ. 2015, 19:04  |  PDFΕκτύπωσηE-mail

Στο πλαίσιο της υποστήριξης κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού τους έργου, oι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν δημοσίους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως φύλου, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εργαστούν μαζί μας, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αποσπαστούν από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται σήμερα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους καθώς και συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός ή οι κωδικοί των θέσεων για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση στις διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Γενικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων:

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα  αποσπασθούν με βάση τους σχετικούς νόμους περί αποσπάσεων και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Οι θέσεις εργασίας είναι απαιτητικές ως προς την ποιότητα της εργασίας και περιλαμβάνουν:

- ικανότητα (αυτο)οργάνωσης της δουλειάς τους αλλά και συνεργασία σε ομαδικό επίπεδο στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας των Οικολόγων Πράσινων·

- ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δέσμευση συνεισφοράς στις πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις των Οικολόγων Πράσινων·

- συστηματική και αμφίδρομη συνεργασία με την ομάδα του βουλευτή και του Υπουργού των Οικολόγων Πράσινων σε θέματα  του αντικειμένου τους·

- υποστήριξη της δουλειάς των αντίστοιχων θεματικών ομάδων και τοπικών πολιτικών κινήσεων/περιφερειακών οργανώσεων των Οικολόγων Πράσινων με τεκμηρίωση θεμάτων, στοιχεία και μεταφορά εμπειρίας

- συνεργατική διάθεση και διάθεση συνεχόμενης εκπαίδευσης σε αντικείμενα του τομέα απασχόλησης τους·

- υποστήριξη του έργου του Πράσινου Ιδρύματος Τεκμηρίωσης και Επιμόρφωσης, εφόσον τους ζητηθεί, σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο κάθε αποσπασμένου υπαλλήλου.

- Οι θέσεις εργασίας απαιτούν επάρκεια τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο όσο και ως προς την ένταση και την αποτελεσματικότητα της εργασίας καθώς και το χρόνο εργασίας σε καθημερινό επίπεδο, που αναμένεται να ξεπερνάει τον τυπικό χρόνο εργασίας στο δημόσιο.

Αμοιβή για την απασχόληση κατά τη διάρκεια της απόσπασης:

Οι αποσπασμένοι πληρώνονται από την Υπηρεσία Προέλευσης (όπου η οργανική τους θέση) και με δυνατότητα υπερωριών όπως προβλέπονται από την υπηρεσία τους.

Βασικά προσόντα

- Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και του επιστημονικού πεδίου για το οποίο θα αποσπασθούν, το οποίο τεκμηριώνεται από τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκτός αν ορίζεται αλλιώς) και εργασιακή εμπειρία.

- Από άριστη έως κατ' ελάχιστον καλή γνώση της αγγλικής και/ή άλλης ξένης γλώσσας, πέραν της άριστης γνώσης της ελληνικής.

- Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και γενικότερα με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και διάθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αναβάθμιση των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Πρόσθετες απαιτήσεις - περιορισμοί

- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποστηρίζουν τις πράσινες αξίες και τις πράσινες πολιτικές.

- Να μην είναι μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων (πέρα από πράσινα κόμματα εκτός Ελλάδας)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης τους είναι:

1. Η εκπαίδευση και οι γνώσεις τους στα σχετικά αντικείμενα

2. Η εμπειρία που έχουν ήδη αποκτήσει στα σχετικά αντικείμενα

3. Η εν γένει δραστηριότητά τους σε κοινωνικά θέματα

Ενδεικτική Περιγραφή συνεργασίας με τις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ των ΟΠ

Ο-η υπάλληλος που θα αποσπαστεί στους Οικολόγους Πράσινους θα πρέπει να συνεργάζεται με την αντίστοιχη /-ες σε Θεματική/ές Ομάδα/ες και θα παρέχει αντίστοιχη ανά θεματικό πεδίο επιστημονική τεκμηρίωση. Οι γνώσεις και η εμπειρία του θα αξιοποιούνται ούτως ώστε να υποστηρίζεται η λειτουργία της ομάδας και η συμβολή στην επιστημονική τεκμηρίωση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν το κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό έργο των  Οικολόγων Πράσινων ανά θεματική ενότητα. Ειδικότερα, ο-η υπάλληλος καλείται:

 • Να παρακολουθεί την επικαιρότητα σχετικά με θέματα που άπτονται της αντίστοιχης θεματικής, αλλά και αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα που επεξεργάζεται η ομάδα κατά περιόδους, με σκοπό την έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση των μελών της.
 • Να συμμετέχει στις και να ανακεφαλαιώνει-κωδικοποιεί τις συζητήσεις γύρω από τα θέματα που επεξεργάζεται η ομάδα με σκοπό τη διαμόρφωση και/ή επικαιροποίηση πολιτικών θέσεων συναφώς, να συντονίζει αυτή τη διαδικασία αν του ζητηθεί από τα μέλη της ομάδας.
 • Να είναι σε θέση να εξετάζει σε βάθος κείμενα εργασίας, μελέτες κλπ., που δημοσιεύονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και να συντάσσει συνόψεις αυτών
 • Να συμβάλλει ειδικότερα στη μελέτη νομοσχεδίων που άπτονται του πεδίου της αντίστοιχης θεματικής.
 • Να παρακολουθεί συναφείς προς το αντικείμενο του ημερίδες, συζητήσεις και συνέδρια, όταν κρίνεται σκόπιμο, ακολούθως δε, να συντάσσει συνόψεις με σκοπό την ενημέρωση των μελών της ομάδας.
 • Σε συνεργασία με τους συντονιστές των πολιτικών και περιφερειακών κινήσεων να μεριμνά για τη διάχυση του παραγόμενου έργου σε όλα τα επίπεδα του κόμματος.
 • Σε συνεργασία με τους υπαλλήλους των άλλων θεματικών ομάδων να επεξεργάζονται από κοινού τα θέματα που έχουν πολλαπλές διαστάσεις («οριζόντιου χαρακτήρα») που οφείλουν να αναδείξουν οι ΟΠ.
 • Σε συνεργασία με το νομικό τμήμα των ΟΠ, να βοηθά στην αποσαφήνιση νόμων, ευρωπαϊκών οδηγιών, υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων και δικαστικών αποφάσεων που άπτονται των αντίστοιχων θεματικών ομάδων.
 • Να τροφοδοτεί τυχόν ιστολόγια-blog της ομάδας με υλικό όπως ανακοινώσεις, δελτία τύπου, οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις που διοργανώνουν ή συμμετέχουν ΟΠ, συνεντεύξεις, άρθρα κ.λπ.
 • Σε συνεργασία με άλλους εργαζόμενους και τους αντίστοιχους πολιτικούς υπευθύνους, να συμμετέχει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων της ομάδας (κράτηση αιθουσών, ειδοποίηση και ενεργοποίηση μελών, προσκλήσεις και ενημέρωση ΜΜΕ, φωτογραφίες, βίντεο κλπ).

Αναλυτική περιγραφή καθηκοντολογίου και απαιτήσεων προσόντων για θέσεις γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης

Γραμματειακή δουλειά

 • Γραμματειακή υποστήριξη. Τήρηση πρακτικών όταν απαιτείται.
 • Τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις για τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις.
 • Τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις και αποστολή υλικού.
 • Τήρηση αρχείου με ανακοινώσεις, προσκλήσεις, ενημερωτικό υλικό εκδηλώσεων.
 • Σύνταξη Newsletter και αποστολή δελτίων τύπου.
 • Αναζήτηση και δημιουργία τηλεφωνικού/ηλεκτρονικού καταλόγου με υπηρεσίες και φορείς που χρειάζεται να επικοινωνήσουμε ή επικοινωνούμε συχνά. Δημιουργία και επικαιροποίηση σχετικής βάσης δεδομένων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πληροφοριακών συστημάτων.
 • Τήρηση πρωτοκόλλου, προώθηση εγγράφων, παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης κάθε εγγράφου ή ανάθεσης δουλειάς.
 • Ταξινόμηση και τήρηση αρχείου φωτογραφιών ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού από εκδηλώσεις (εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο).
 • Γραμματειακή ή άλλη διοικητική υποστήριξη όπου χρειαστεί.
 • Βοήθεια γραμματειακής υποστήριξης κατά την προετοιμασία εκδήλωσης ή δραστηριότητας.

Διοικητική - υποστηρικτική δουλειά

 • Συμβολή στη διοργάνωση ή εξ ολοκλήρου οργάνωση εκδήλωσης ή δραστηριότητας. Βοήθεια σε γραμματειακή ή άλλη υποστήριξη κατά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ή δραστηριότητας. Συνεργασία ή ευθύνη για πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων (αίθουσα, ειδοποίηση μελών, φωτογραφίες, βίντεο κλπ).
 • Διεκπεραίωση εργασιών διοικητικής φύσης που μπορεί να ανατεθούν μετά από σχετική απόφαση.
 • Επικοινωνία με δημόσιους ή άλλους φορείς και υπηρεσίες για αναζήτηση εγγράφων, εκθέσεων, νομοθεσιών ή μελετών.
 • Πρόβλεψη υποδομών για αποτελεσματική οργάνωση εκδηλώσεων (πχ προτζέκτορα, Η/Υ, μικροφωνικές και άλλα) εφόσον του/της ζητηθεί μετά από σχετική απόφαση.
 • Τροφοδοσία της ιστοσελίδας των ΟΠ με υλικό όπως τυχόν ανακοινώσεις, οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις που διοργανώνουν ή συμμετέχουν οι ΟΠ, συνεντεύξεις, άρθρα (με τη βοήθεια του υπεύθυνου πληροφορικής των ΟΠ).
 • Συνεργασία με άλλους αποσπασμένους για συναντήσεις ή εκδηλώσεις εφόσον της/του ζητηθεί.
 • Σε συνεργασία με άλλους αποσπασμένους υπαλλήλους των Θεματικών Ομάδων και τους αντίστοιχους συντονιστές, θα συμμετέχει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων των Θεματικών Ομάδων (αίθουσα, ειδοποίηση μελών, φωτογραφίες, βίντεο κλπ).
 • Όπου χρειάζεται συνεννόηση με τους συντονιστές των θεματικών ομάδων ή τοπικών πολιτικών κινήσεων για συγκεκριμένες εργασίες εφόσον της/του ζητηθεί.
 • Δημιουργία μιας βιβλιοθήκης και αρχείου με όλες τις δραστηριότητες, υλικό ή εκθέσεις και νομοθεσίες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
 • Υποστήριξη σε ειδικές περιπτώσεις των περιφερειακών, δημοτικών κινήσεων, Θεματικών Ομάδων ή Τοπικών Πολιτικών Κινήσεων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες εφόσον της/του ζητηθεί

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Επιθυμητή η καλή γνώση αγγλικής ή και άλλων γλωσσών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και βασικών προγραμμάτων word, excel, βάσεις δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων.
 • Επιθυμητή η εξοικείωση με social media, χρήση φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας.
 • Γνώσεις και ικανότητα αρχειοθέτησης και ταξινόμησης υλικού
 • Επικοινωνιακές ικανότητες - ανεκτικότητα και ικανότητα αποφυγής αντιπαραθέσεων
 • Οργανωτική εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη και τεκμηρίωση, ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφερειακού συμβουλίου (θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία/εξοικείωση με τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης).
 • Εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, δραστηριοτήτων.
 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομαδική δουλειά - πνεύμα ομαδικότητας.
 • Προθυμία συνεργασίας και ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ευθυνών της θέσης.
 • Ικανότητα και διάθεση για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από την εργασία και την χρήση των υποδομών και του χώρου (πχ μείωση της σπατάλης ενέργειας και νερού, υποχρέωση ελαχιστοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, πράσινες προμήθειες υλικών στα κριτήρια επιλογής υλικών για εκδηλώσεις και δραστηριότητες κα)
 • Εχεμύθεια για θέματα που αφορούν τους Οικολόγους Πράσινους, προσωπικές πληροφορίες και σχεδιασμό των ΟΠ που τίθενται υπόψη, τήρηση της νομοθεσίας για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων

Συνθήκες και όροι εργασίας

 • Η εργασία παρέχεται κυρίως στα γραφεία των ΟΠ. Μέρος της εργασίας μπορεί να παρέχεται εκτός γραφείου, ανάλογα με τις ανάγκες
 • Το ωράριο που τηρείται είναι 8 ώρες (μετά από συνεννόηση απόφαση για ώρα έναρξης)
 • Ευελιξία για διάθεση εργασίας, αν χρειαστεί, στο πλαίσιο έκτακτων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, σε απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακο
 • Δικαιώματα όπως προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και την υποχρέωση παροχής καλών συνθηκών εργασίας και προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία για αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων.
 • Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται παρέχεται από τους Οικολόγους Πράσινους και θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Ειδικές απαιτήσεις για τις θέσεις εργασίας ανά αντικείμενο:

A0. Δημοσιογράφοι στο γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

Ζητoύνται δύο (2) δημοσιογράφοι προς απόσπαση για τις επικοινωνιακές ανάγκες στήριξης του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου των ΟΠ και σύμφωνα με τα κάτωθι:

Περιγραφή εργασίας:

1. Παρακολούθηση της επικαιρότητας, ενημέρωση στελεχών για τα θέματα της ημέρας.

2. Προετοιμασία και οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου, προσκλήσεις.

3. Επαφές με συντάκτες, χειρισμός και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών για προσκλήσεις σε εκπομπές και συνεντεύξεις.

4. Προετοιμασία απαντήσεων και σχετική αρθρογραφία για την κάλυψη θεμάτων.

5. Προτάσεις για δελτία Τύπου και επικοινωνιακές παρεμβάσεις καθώς και προώθηση της δημοσιοποίησής τους

6. Οργάνωση των εκστρατειών και των δημοσίων σχέσεων των Οικολόγων Πράσινων για καμπάνιες και πολιτικές παρεμβάσεις

Το γραφείο Τύπου λειτουργεί από τις 8:00 έως 20:00, με βάρδιες.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • 3ετής εμπειρία σε παραδοσιακά ΜΜΕ, όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Κατά προτίμηση να συνδυάζουν προϋπηρεσία σε γραπτά και οπτικοακουστικά ΜΜΕ. Επιθυμητή η εμπειρία στα εξής ρεπορτάζ: Πολιτική, Οικονομία, ΥΠΕΚΑ-Περιβάλλον, Διεθνή-Διπλωματικά.
 • Πολύκαλήγνώσηαγγλικών. Ηγνώσηκαιάλλωνξένωνγλωσσώνθασυνεκτιμηθεί.
 • Επιθυμητή,ηιδιότητατουμέλουςτηςΕΣΗΕΑ.
 • Εξοικείωσημενέεςτεχνολογίες.
 • Επιθυμητήηπροηγούμενηκοινωνικοπολιτικήενασχόλησημεθέματαοικολογίας, ποιότηταςζωής,κοινωνικής αλληλεγγύης, συμμετοχήσεπολιτικέςοργανώσεις, ΜΚΟ.

Α1. Διοικητική Υποστήριξη (έδρα: Κεντρικά Γραφεία Αθήνας)

Ζητούνται δύο δημόσιοι υπάλληλοι με διοικητική εμπειρία και οργανωτικές ικανότητες για την οργανωτική και διοικητική (γενική και εξειδικευμένη) υποστήριξη των κεντρικών γραφείων του κόμματος. Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνεται η διοικητική στήριξη του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου των ΟΠ καθώς και η διοικητική υποστήριξη των κεντρικών οργάνων των Οικολόγων Πράσινων, (υποστήριξη των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Πανελλαδικού Συμβουλίου, τήρηση και αρχειοθέτηση πρακτικών, διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.α.). Επίσης, η υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων κλπ. 
Επιθυμητά προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία γραμματειακής/διοικητικής υποστήριξης, τήρησης πρακτικών σε επιτροπές, συμβούλια κ.α.

Α2. Αυτοδιοίκηση (έδρα: κεντρικά γραφεία Αθήνας)

Ζητείται δημόσιος/α υπάλληλος με διοικητική εμπειρία και οργανωτικές ικανότητες για τις ανάγκες στήριξης του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου των ΟΠ σε θέματα αυτοδιοίκησης και  για την υποστήριξη της Θεματικής Ομάδας Αυτοδιοίκησης.  Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η εξειδίκευση/εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων υπέρ της Αυτοδιοίκησης ( εξοικείωση με ευρωπαϊκά προγράμματα, λειτουργία του ΕΣΠΑ και των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων) για την υποστήριξη του έργου των αιρετών περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων των Οικολόγων Πράσινων.

Α3. Οικονομία (έδρα: κεντρικά γραφεία Αθηνών)

Υπάλληλος με πολύ καλή οριζόντια γνώση των οικονομικών θεμάτων και εξειδίκευση σε έναν ή και περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: οικονομικές πολιτικές με έμφαση στην πράσινη οικονομία, μακροοικονομία, δημόσια οικονομικά, κοινωνική οικονομία, φορολογική πολιτική με έμφαση σε θέματα πράσινης φορολογικής πολιτικής, περιφερειακή ανάπτυξη, ασφαλιστικά συστήματα και μεταρρύθμιση ασφαλιστικής πολιτικής. Ο αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος θα υποστηρίζει το κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό έργο των ΟΠ με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων κλπ. τη Θεματική Ομάδα Οικονομίας αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό

Α4. Περιβάλλον (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Ζητούνται δύο δημόσιοι υπάλληλοι για τη στήριξη του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου και της  Θεματικής Ομάδας για το Περιβάλλον, η οποία καλύπτει επί μέρους θεματικές ενότητες, όπως ενδεικτικά: Διαχείριση απορριμμάτων - Διαχείριση υδάτων - Δάση και Προστατευόμενες Περιοχές - Αλιεία και Θαλάσσιο Περιβάλλον. Οι γνώσεις και η εμπειρία του θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε να στηριχθεί η λειτουργία της ομάδας και η συμβολή της στην επιστημονική τεκμηρίωση των αντίστοιχων θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό σχετικό με Οικολογία, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Α5. Νομική Υποστήριξη (έδρα: κεντρικά γραφεία Αθήνας)

Ζητείται δημόσιος υπάλληλος με πτυχίο νομικής, κατά προτίμηση εργαζόμενος σε νομική υπηρεσία φορέα του δημοσίου, που θα εργαστεί για τη νομική υποστήριξη του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου αλλά και των Τοπικών Κινήσεων και των Θεματικών Ομάδων των Οικολόγων Πράσινων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά προτίμηση στα ακόλουθα πεδία: Ανθρώπινα δικαιώματα και μεταναστευτική πολιτική, Προστασία του Περιβάλλοντος, Ασφαλιστικά - Εργασιακά δικαιώματα, Συμβάσεις Δημοσίων Έργων.
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό στον τομέα των νομικών επιστημών. 2.  Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Α6. Γεωργία-Κτηνοτροφία-Τρόφιμα (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Ζητείται η απόσπαση ενός δημοσίου υπαλλήλου, κατόχου πτυχίου επιστήμης του γεωτεχνικού τομέα, με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: αγροτική πολιτική, πολιτική για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, Κοινή Αγροτική Πολιτική, επιμόλυνση διατροφικής αλυσίδας /διατροφική ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη υπαίθρου, αγρο-περιβαλλοντικά σχέδια, προστασία από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς / ζώνες ελεύθερες από ΓΤΟ. Ο αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος θα υποστηρίζει το κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό έργο με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων, καθώς και τη Θεματική Ομάδα Γεωργίας-τροφίμων αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς, τοπικά και γενικά.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό.

Α7. Δικαιώματα (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Ζητείται δημόσιος υπάλληλος με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές για τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικές για την μετανάστευση, εξάλειψη διακρίσεων που αφορούν σε σεξουαλικές προτιμήσεις, φύλο, καταγωγή ή γλώσσα, διεθνείς συμβάσεις και θεσμοί για την προστασία των δικαιωμάτων. Ο αποσπασμένος υπάλληλος θα υποστηρίζει με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό συναφές με τη θεματική 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Α8. Δικαιώματα Ζώων (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Α9. Υγεία (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Α10. Κλίμα ενέργεια (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Α11. Εργασία - Κοινωνική Οικονομία (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Α12. Τουρισμός, Μεταφορές, Υποδομές (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Α13. Παιδεία (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Α14. Διεθνείς Σχέσεις (έδρα: κεντρικά γραφεία Αθήνας)

Ζητείται δημόσιος υπάλληλος με πτυχίο νομικής, πολιτικών κοινωνικών επιστημών, ή διεθνών σπουδών, με εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, ή και το διεθνές δίκαιο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή εμπειρία στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, που αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τις υφιστάμενες διακρατικές συμφωνίες, το πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει η Ελλάδα. Χρήσιμη θα είναι η εμπειρία όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας μας και της Ε.Ε. και με χώρες του Τρίτου Κόσμου ή και χώρες εκτός Ε.Ε. της Ανατολικής Ευρώπης ή της Ασίας

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: .Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό

Α15. Δημοκρατία και Θεσμοί (έδρα: κεντρικά γραφεία Αθήνας)

Ζητείται δημόσιος υπάλληλος, πτυχιούχος ΑΕΙ σε τομείς νομικής, πολιτικών κοινωνικών επιστημών, με ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά τους συνταγματικούς και πολιτικούς θεσμούς, τους θεσμούς διακυβέρνησης, τους θεσμούς διαφάνειας και ισονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή εμπειρία όσον αφορά το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Ελλάδας, προβληματισμούς για τις υφιστάμενες αδυναμίες, και εμπειρία για άλλα πλαίσια διακυβέρνησης κρατών εντός ή εκτός της Ε.Ε.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: .Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό

Α16. Δικαιώματα Καταναλωτών (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Ζητείται δημόσιος υπάλληλος, πτυχιούχος ΑΕΙ με επαγγελματική εμπειρία στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, που αφορά τα δικαιώματα καταναλωτών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή εμπειρία για τα κινήματα καταναλωτών στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, και να επιθυμούν να συνεισφέρουν στην υποστήριξη καταναλωτών και καταναλωτικών οργανώσεων.

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

A17. Οικολογία Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος (Πιθανά κοινός με Θ.Ο.Πολιτισμού. (έδρα: κατά προτίμηση στα κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία των ΟΠ)

Ζητείται δημόσιος υπάλληλος με πολύ καλές επιστημονικές γνώσεις στο δομικό, πολεοδομικό και χωροταξικό πεδίο, στις σχετικές νομολογίες και στην προσέγγιση τους από την σκοπιά του οικολογικού προβληματισμού (βιο-αρχιτεκτονική, οικολογία των δομικών υλικών, συμπαγής πόλη και οικολογία του αστικού σχεδιασμού, αστική αναδάσωση, βιώσιμη κινητικότητα, οικολογία της χωροταξίας κ.λ.π.)

Ο αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος θα υποστηρίζει με έρευνα, συγκέντρωση στοιχείων και τεκμηρίωση, επεξεργασία θέσεων, σύνταξη Δελτίων Τύπου και διοργάνωση εκδηλώσεων, το κοινοβουλευτικό και κυβερνητικό έργο των ΟΠ αλλά και τη Θεματική Ομάδα Οικολογίας Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος (ή και Πολιτισμού) στις πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα

1. Κατά προτίμηση πτυχίο αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και/ ή χωροταξίας

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό.

3. Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, εκτός της αγγλικής, κατά προτίμηση της ιταλικής.

Α18. Περιφερειακό Γραφείο Αττικής - Παναττική Γραμματεία (έδρα: κεντρικά γραφεία Αθήνας)

Ζητείται δημόσιος υπάλληλος με διοικητική εμπειρία και οργανωτικές ικανότητες για την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού έργου των ΟΠ σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής αλλά και της Παναττικής Γραμματείας. Αναλυτική περιγραφή του καθηκοντολογίου και επιθυμητά πρόσθετα προσόντα όπως παραπάνω για τις θέσεις διοικητικής υποστήριξης


e-max.it: your social media marketing partner